ຂ່າວສານ

ຂ່າວສານ

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈຳປີ 2023 ມູນຄ່າ 5 ກີບ/ຮຸ້ນ ໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2024 ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ