ການເປັນນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແອລ໌ດີບີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນຕໍ່ຫຼັກການທາງທຸລະກິດໄວ້ວ່າ  ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນອັນດັບໜຶ່ງແກ່ລູກຄ້າ  ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານດ້ວຍ ຄວາມຊື່ສັດ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງປະສົບການພວກເຮົາແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງທີມງານນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫຼັກຊັບແບບເຕັມຮູບແບບແກ່ລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ດີທີ່ສຸດ. 
    
ການບໍລິການ ນາຍໜ້າຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ ຂອງພວກເຮົາລວມມີ:
• ການບໍລິການ: ເປີດບັນຊີຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີຂອງລູກຄ້າ, ຊ່ວຍລູກຄ້າໃນການໂອນເງິນ ແລະ ດຳເນີນການຊື້ ຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ ບົນຫຼັກການປິດລັບຂໍ້ມູນການຊື້ ຂາຍຂອງລູກຄ້າ;
• ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ: ປັບປຸງລະບົບການຊື້ ຂາຍ ແລະ ລະບົບສື່ສານໃຫ້ທັນສະໄໝ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດທຶນ, ໃຫ້ຄຳແນນຳ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ແກ່ຜູ້ລົງທຶນເພື່ອຕັດສິດໃຈໃນການລົງທຶນ.

 
Scroll to Top